Tiede

Moni astrologi väittää, että astrologia perustuu tuhansien vuosien kokemukseen, joiden toteutuneet ennustukset olisivat vahvistaneet astrologian toimivuuden. Tosin epäselväksi jää, miten henkilön luonteenpiirteiden ja tähtien asentojen väliset yhteydet olisi voitu muinaisina aikoina havaita. Astrologien mukaan luonteenpiirteiden analysointi ja luotettavien ennusteiden tekeminen edellyttää hyvin monien tekijöiden huomioimista, ja jonkun tekijän vaikutuksen voi puolestaan kumota toinen tekijä. Yksittäisen tekijän vaikutusta on mahdotonta luotettavasti havaita, varsinkin ilman luotettavaa ja laajaa tilastollista analyysiä. Sellaista puolestaan ei ole ollut käytettävissä. Lisäksi laajojen aineistojen käsitteleminen ilman tietokoneita olisi ollut mahdotonta. Tieteellisesti astrologian ei katsotakaan selittävän ilmiöitä ja tapahtumia tieteellisesti. Astrologiaa on tutkittu myös tieteen keinoin, mutta esiin ei ole tullut sellaisia tuloksia, jotka voisivat antaa tukea astrologian tieteelliselle perustalle. Myöskään kontrolloiduissa kokeissa ei olla saatu astrologian luotettavuutta tukevia tuloksia. Satunnaisesti joitakin korrelaatioita on löytynyt, mutta niitä ei ole pystytty toistamaan, joten niiden on katsottu ilmenneen satunnaisena korrelaationa. Toisin sanoen astrologialla osutaan oikeaan yhtä todennäköisesti kuin satunnaisesti arvaamalla.  Näin ollen astrologiaa pidetään näennäistieteenä.

Tieteellisesti tarkasteltuna astrologiassa nähdään monia ongelmakohtia. Astrologiassa uskotaan, että kuun vetovoimalla on merkittävä vaikutus ihmisessä olevaan nesteeseen. Maanpäällisillä esineillä on   tätä suurempi painovoimavaikutus. Nesteiden yhteyttä ihmisen persoonallisuuteen on hankalaa nähdä. Tähtitieteen näkökulmasta astrologinen näkemys taivaankappaleista on hyvin suppea. Psykologia ei myöskään tunnista astrologisten horoskooppimerkkien ja persoonallisuuspiiteiden välistä yhteyttä. Persoonallisuutta ei voida pätevästi arvioida pelkän syntymäajan perusteella. Silti horoskoopeilla on vahva kannattajakuntansa. Monesti horoskoopit ovat yleispiirteisiä ja monimerkityksellisiä, jolloin niistä on helppoa löytää itseen sopivia asioita.